I. Regulamin sklepu internetowego ProgressLabs.pl :

1. Właścicielem sklepu internetowego www.ProgressLabs jest firma Best Store z siedzibą w Krakowie, NIP: 6761781445, Regon: 121529681

2. Klientem naszego sklepu mogą zostać osoby fizyczne, lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

3. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.ProgressLabs. 

4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu, kiedy, zamówienie przejdzie w stan realizacji.

5. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

6. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad

7. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

9. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

10. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (info@progresslabs), telefonicznie pod numerem +48 530 34 11 12  (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00)

11. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez naszą firmę.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wykonanie zamówienia i podanie danych do formularza adresowego zgodnych z prawdą.

14. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zamówienia można składać przez całą dobę.

15. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży

16. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji.

17. Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu.

18. Nasz sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

19. Uwzględniamy reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

20. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

 

II. Zwrot i wymiana towaru

1. Możliwość zwrotu lub wymiany do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki

2. Zwrot i Wymiana może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony. 

3. Jeśli odsyłany towar zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu zastrzegamy sobie prawo do adekwatnego do stanu - pomniejszenia jego wartości.

4. Do odesłanego produktu należy dołączyć numer zamówienia

5. W przypadku odstąpienia od Umowy firma Best Store nie ponosi kosztów odesłania Towaru.

 

III. Definicje:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.zdrowiemarket.pl.

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Best Store z siedzibą w Krakowie (ul. Parkowa 4/3, 30-538 Kraków), posiadająca NIP: 6761781445, REGON: 121529681, adres poczty elektronicznej: biuro@progresslabs.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 533 117 878 (w Dni Robocze od godz. 09:00 do 17:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

IV.Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.